Monthly Archives

March 2016

Ársuppgjör fyrir árið 2015

By | Fréttir

Félagsbústaðir hf., sem eru
hlutafélag í eigu Reykjavíkurborgar, eiga og reka félagslegt leiguhúsnæði sem
úthlutað er af Velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Markmið félagsins er að starfa
í þágu almannaheilla og skal rekstur þess vera sjálfbær. Félagið á og rekur
1901 almennar leiguíbúðir auk 307 þjónustuíbúða fyrir aldraða ásamt 118 litlum
íbúðum í sambýlum fyrir fatlað fólk, eða samtals 2.326 íbúðir í Reykjavík.


Rekstur og afkoma

Rekstrartekjur Félagsbústaða hf.
á árinu 2015 námu 3.162 millj. kr., sem er 2,7% aukning tekna frá árinu á undan
aðallega vegna verðlagshækkunar leigu og stækkunar eignasafnsins.

Rekstrargjöld námu samtals 1.660
millj. kr. og hækkuðu milli ára um 7,4%. Af einstökum rekstrarþáttum hækkaði
rekstrarkostnaður fasteigna um 4,6% og launakostnaður um 1,1%. Gjaldfært
viðhald fasteigna hækkaði um 12,1% milli ára og nam um 1,25% af verðmati eigna
í árslok. Framlag til afskrifta leiguskulda hækkaði úr 43 millj. kr. í 49
millj. kr., eða um 13,4% og svaraði til um 1,7 % af leigutekjum ársins miðað
við 1,5% árið á undan.

Rekstrarhagnaður Félagsbústaða
hf. fyrir vaxtagjöld, verðbætur lána og matsbreytingu fjárfestingaeigna drógst
saman um 2,0% milli ára, úr 1.533 millj. kr. árið 2014 í 1.502 millj. kr. árið
2015.

Hrein vaxtagjöld námu 962 millj.
kr. og jukust um 0,8% milli ára og vaxtaþekja rekstrarhagnaðar ársins 2015 var
1,56% miðað við 1,61 árið á undan.

Rekstrarafkoma Félagsbústaða hf.
fyrir verðlagsbreytingar lána og matsbreytingu eigna nam 540 millj. kr. á árinu
2015 miðað við 579 millj. kr. árið á undan sem er 2,0% lækkun hagnaðar milli
ára.

Verðbreyting lána nam samtals
576 millj. kr.

Við mat á eignum Félagsbústaða
til útleigu er stuðst við mat fasteignaskrár Þjóðskrár Íslands sem var í gildi
í árslok 2015 að teknu tilliti til hækkunar á vísitölu íbúðaverðs í fjölbýli í
Reykjavík frá febrúar 2015. Matsbreyting fjárfestingaeigna félagsins nam 4.080
millj. kr. á árinu 2015 en var 4.461 millj. kr. árið 2014.

Hagnaður Félagsbústaða hf. nam
4.051 millj.kr. á árinu 2015 en var 4.713 millj.kr. árið 2014.


Efnahagsreikningur 31.12.2015

Heildareignir Félagsbústaða hf.
í árslok 2015 námu 53,9 milljörðum kr. og jukust um 6,6 milljarða kr. á árinu,
eða um 14%. Matsbreytingar fjárfestingaeigna skýra eignaaukninguna að stærstum
hluta en auk þess fjölgaði fjárfestingaeignum um 84 á árinu. Eigið fé félagsins
nam 21,7 milljörðum.kr. í árslok 2015 og jókst um tæpa 4,3 milljarða kr. milli
ára, eða um 24,5%. Eiginfjárhlutfall var 40,2% í árslok 2015 en var 36,8% árið
á undan.


Sjóðstreymi

Handbært fé frá rekstri nam 590 millj. kr. á árinu 2015 sem
er um 18,9 millj. kr. meira en árið á undan. Fjárfestingar á árinu 2015 námu
2.389 millj. kr. miðað við 711 millj. kr. árið áður. Fjármögnunarhreyfingar
ársins voru með innstreymi sem nam 1.797 millj. kr. samanborið við 141 millj.
kr. árið áður. Á árinu 2015 keypti félagið 85 íbúðir og seldi 1 íbúð.

Ársreikningur Félagsbústaða hf. fyrir árið 2015 er aðgengilegur hér á heimasíðunni Hann er einnig aðgengilegur á heimasíðu Kauphallar Íslands ásamt fréttatilkynningu og lykiltölum á þessari vefslóð.

Þá er skýrsla stjórnar frá aðalfundi Félagsbústaða hf. árið 2015 einnig aðgengileg hér.

dfd