Fréttatilkynningar


Árshlutareikningur 30.06.2019

Félagsbústaðir – Árshlutareikningur 30.06.2019

Stjórn Félagsbústaða hf. samþykkti árshlutareikning  30.06. 2019 á fundi sínum í dag. Helstu kennitölur reikningsins eru:

  • Rekstrartekjur tímabilsins námu 2.321 millj.kr.
  • Afkoma tímabilsins fyrir fjármagnsliði (EBIT) nam 473 millj.kr. eða 50,4% af rekstrartekjum
  • Matshækkun fjárfestingaeigna fyrir tímabilið nam 3.386 millj.kr.
  • Virði fjárfestingareigna í lok tímabilsins er 88.477 millj.kr.
  • Eigið fé í lok tímabilsins er 45.876 millj.kr.
  • Eiginfjárhlutfall í lok tímabilsins er 51,2%
  • Vaxtaberandi skuldir í lok tímabils nema 41.589 millj.kr.

Félagsbústaðir eru með skráð skuldabréf í Kauphöll Íslands og fylgja þeim reglum sem gilda um skráð félög. Samþykktir félagsins kveða einnig á um fyrirkomulag ýmissa þátta í starfseminni og eru þær aðgengilegar á vefsíðu þess ásamt þeim lögum sem gilda um félagið.

Rekstur og afkoma

Rekstrartekjur Félagsbústaða á öðrum ársfjórðungi 2019 námu 2.321 millj.kr. og jukust um 7,5% milli ára en þar munar mest um verðbólguhækkun og stækkun eignasafnsins.  Rekstur og viðhald eigna lækkar um 40 m.kr. eða um 3,7% á milli ára. Rekstrarhagnaðarhlutfall (EBIT%) er hærra en á fyrra ári eða 50,4% samanborið við 44,7% fyrir sama tímabil 2018.

Eignasafn og efnahagur

Heildareignir félagsins námu 89.452 millj.kr. í lok tímabilsins en þær jukust um 6,9% frá ársbyrjun. Fjárfestingareignir jukust um 6,3% eða 5.274 millj.kr., fjárfest var fyrir 1.809 millj.kr. og matsbreyting nam 3.465 millj.kr. Tekin voru ný langtímalán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 3.000 millj.kr. en stofnframlög frá ríki og borg námu 304 millj.kr. á tímabilinu. Eigið fé hækkaði um ríflega 3.235 millj.kr. frá ársbyrjun 2019. Eiginfjárhlutfall í lok tímabils var 51,2% en 51,9% í lok árs 2018. Vísað er til ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á eiginfjárreikningum.

Skuldabréfaútboð

Félagsbústaðir munu á næstunni gefa út í fyrsta skipti svonefnd samfélagsskuldabréf. Tilgangur útgáfunnar er meðal annars að fjármagna frekari fjárfestingar í leiguhúsnæði á vegum félagsins, en stefnt er að því að fjölga íbúðum Félagsbústaða um a.m.k. 520 fram til ársins 2022.

Þróun eignasafns

Félagsbústaðir keyptu 22 fasteignir á fyrstu 6 mánuðum 2019 en félagið áformar að fjölga leigueiningum um 125 á árinu. Það verður aðallega gert með kaupum á nýjum íbúðum á almennum markaði.

Nánari upplýsingar veitir:

Sigrún Árnadóttir, framkvæmdastjóri, sigrun@felagsbustadir, sími 520 1500

Riftun húsaleigusamninga Félagsbústaða

Vegna fjölmiðlaumfjöllunar undanfarið um samskiptavandamál í tilteknu húsnæði í eigu Félagsbústaða er rétt að minna á að félagið á og leigir út liðlega 2600 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu. Félagsbústaðir eru hlutafélag um eignarhald og rekstur félagslegs húsnæðis í eigu Reykjavíkurborgar en um afnot leigjenda gilda leigusamningar sem gerðir eru í upphafi leigutíma og ákvæði húsaleigulaga nr. 36/1994 þar með talið um uppsögn leigusamninga.

Rekstur íbúða Félagsbústaða gengur alla jafna vel og umgengni um íbúðirnar og samskipti leigjenda sín á milli og við starfsfólk Félagsbústaða er yfirleitt með ágætum. Þó eru á þessu stöku undantekningar þar sem brot einstakra leigjenda á húsreglum Félagsbústaða rýra lífsgæði annarra íbúa og valda þeim óþægindum og áhyggjum.  Kvartanir vegna slíkra brota eru teknar alvarlega af starfsfólki Félagsbústaða sem kappkostar að taka á þeim af fagmennsku og sanngirni bæði gagnvart þeim sem kvartað er undan og nágrönnum viðkomandi sem kvartað hafa.

Riftun samninga

Leigusamningar eru að öllu jöfnu ótímabundnir og útleiga án nokkurra vandkvæða. Til þess getur þó komið að rifta þurfi leigusamningi og vísa leigjendum úr íbúðum Félagsbústaða m.a. vegna brota á húsreglum. Við meðferð slíkra mála er stuðst við verklagsreglur Félagsbústaða sem byggja á Húsaleigulögum nr.36/1994. Árið 2017 voru 10 útburðarmál rekin fyrir héraðsdómi vegna brota á húsreglum Félagsbústaða og árið 2018 komu 12 slík mál til meðferðar.

Við sannanlegt brot á húsreglum fær leigjandi skriflega viðvörun. Ef húsreglur eru brotnar eftir slíka viðvörun er send lokaviðvörun. Brjóti leigjandi húsreglur eftir lokaviðvörun er húsaleigusamningi rift og óskað eftir að íbúðin verði rýmd innan tiltekins frests. Í kjölfarið er í flestum tilvikum farið í vitjun til leigjanda með félagsráðgjafa frá þjónustumiðstöð velferðasviðs Reykjavíkurborgar þar sem áréttuð eru tilmæli um að leigjandi flytji úr íbúðinni. Í sumum tilvikum getur félagsráðgjafi boðið leigjanda önnur úrræði og því þarf sjaldnast að grípa til útburðar með atbeina dómstóla og/eða til rýmingar fyrir milligöngu sýslumanns.

Neiti leigjandi hins vegar að rýma íbúðina þarf að höfða útburðarmál fyrir héraðsdómi og þegar úrskurður hans liggur fyrir er málinu vísað til sýslumanns með ósk um að hann annist rýmingu íbúðarinnar. Slíkt ferli getur tekið nokkurn tíma og fer eftir þeim fjölda mála sem fyrirliggjandi eru hjá viðkomandi embættum á hverjum tíma.